ใครฟังก็ตกใจ ใครฟังก็งงทุกคน พร 3 ข้อจากหลวงตาประสงค์ ปริปุณฺโณ

0
377

อ่านไม่ผิดแน่นอนนี่คือพรจาก หลวงตา ประสงค์ ปริปุณฺโณ ที่ให้พร 3 ข้อ ซึ่งเป็นใครได้ฟังแล้วก็เกิดความสงสัยทุกคน แต่แน่นอนว่า 3 ข้อนี้มีนัยยะแฝงให้คิดหลายประการ โดยมีความหมายดังนี้

1. ขอให้ไม่มีอนๅคต

2. ขอให้หมดเนื้อหมดตัว

3. ขอให้อย่ๅได้ผุดได้เกิด

บางคนเมื่อได้ฟังเผินๆแล้วคิดไปตามความเคยชินว่าเป็นคำแช่ งด่ๅ แต่ถ้าลองพิจๅรณๅความหมายให้ดีแล้วจะพบว่ๅเป็นคำอวยพรที่สุດแสนจะประเสริฐ ความหมายของพรแต่ละข้อมีดังนี้

1. ขอให้ไม่มีอนาคต

คือ ให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่ไปวุ่นวายกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง และ อดีตที่ผ่านไปแล้ว การมีสติยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงธรรมอีกด้วย

(หมายเหตุ: การปล่อยวางเป็นเรื่องภายในใจ ส่วนเรื่องภายนอกอันได้แก่หน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบ ไม่ว่างานที่ยังคั่งค้างจากอดีต หรือการวางแผนงานในอนาคต ต้องลงมือทำให้ดีที่สุดด้วยใจที่จดจ่อกับงานตรงหน้าในปัจจุบัน เมื่อมีปัญหาเข้ามาก็ต้องแก้ไขหรือหาทางป้องกันอย่างเต็มความสามารถ แต่จะสำเร็จหรือไม่ ใจก็ต้องปล่อยวางให้ได้อย่างเต็มที่เช่นกัน)

2. ขอให้หมดเนื้อหมดตัว

คือสามารถละความยึดมั่นใน ความเป็นตัวกูของกู หรือความยึดติดในขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วย

-รูป ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย หรือ สสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ
-เวทนา ได้แก่ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ

-สัญญา ได้แก่ความจำได้หมายรู้

-สังขาร ได้แก่องค์ประกอบต่างๆ ของจิตอันมีเจตนาเป็นตัวนำเช่น การคิดนึกปรุงแต่ง

-วิญญาณ ความรับรู้ที่มากระทบทาง ดา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจ

คนทั่วไปหลงยึด ขันธ์ 5 เหล่านี้ว่าเป็นตัวกูของกู การเจริญสติเพื่อเห็นตามความเป็นจริง จนสามารถละความเห็นผิดในขันธ์ทั้ง 5 จะนำไปสู่การบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันได้

3. ขอให้อย่าได้ผุดได้เกิด

คือ ขอให้ถึงพระนิพพาน ไม่ต้องเวียนว่ายตาઈเกิดอีก ภาวะของแห่งนิพพานเมื่อยังมีชีวิต คือการรับรู้สิ่งต่างๆทั้งโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงของมัน เป็นไปด้วยจิตใจที่เป็นอิสระจากความผลักดันบีบคั้นของความโลภ โกรธ หลง หลง คือ ความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น

จึงอยากได้อย่างเห็นแก่ตัวด้วยโลภะ เมื่อขัดข้องหรือถูกขัดขวางและไม่มีปัญญารู้เท่าทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทำลาย ภาวะของแห่งนิพพานเมื่อสิ้นชีวิต คือการที่ไม่อาจก่อชาติก่อภพขึ้นได้อีก

ไม่ว่าใครจะเชื่อในการเวียนว่ายตาઈเกิดหรือไม่ สิ่งใดที่เป็นความจริงก็ดำเนินไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันโดยไม่ขึ้นกับความเชื่อของใคร ข้อปฎิบัติไปสู่ความดับทุกข์ คือ มรรคมีองค์ 8 (ทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ 8 อย่าง) ซึ่งว่าโดยย่อ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

longlongdo.com